مکانیزم اثر: استيل‌ سيستئين‌ می تواند کبدرا در برابر عوارض‌ سمی متابوليت‌ فعال‌استامينوفن‌، از طريق‌ افزايش‌ ميزان‌گلوتاتيون‌ و پيوند با متابوليت‌ فعال‌،محافظت‌ نمايد.
فارماکونتیک:
مواردمصرف: استيل‌ سيستئين‌ برای درمان‌ مسموميت‌ با استامينوفن‌ و به‌منظور جلوگيری از اثر سمی آن‌ بر کبدبه‌کار برده‌ می شود.
مقدارمصرف: مقدار مصرف‌: به‌عنوان‌ پادزهر درمسموميت‌ با استامينوفن‌ در ابتدا مقدار150mg/kg در 200 ميلیليتر دکستروز 5%طی 15 دقيقه‌ انفوزيون‌ وريدی می شود ومتعاقباً مقدار 50mg/kg در 500 ميلیليتردکستروز 5% طی 4 ساعت‌ و سپس‌100mg/kg در 1000 ميلیليتر دکستروز5% وراری 16 ساعت‌ انفوزيون‌ میگردد.مقدار مصرف‌ اين‌ دارو در کودکان‌ مشابه‌بزرگسالان‌ است‌.
موارد منع‌ مصرف‌: در آسم‌ شديد وحساسيت‌ به‌ استيل‌ سيستئين‌ نبايدمصرف‌ گردد.
کاربرد در دندان پزشکی:
هشدار: 1 ـ در صورت‌ وجود زخم‌ معده‌با احتياط مصرف‌ گردد.
2 ـ درمان‌ با اين‌ دارو حتی در صورت‌بروز کهير بايد ادامه‌ يابد.
موارداحتیاط:
تداخلات داروئی:
عوارض جانبی: عوارض‌ اين‌ دارو خیلی شايع‌ نيست‌ ولی شامل‌ واکنش‌های حساسيتی، انقباض‌ برونش‌، ادم‌ صورت‌،بثورات‌ جلدی، آنافيلاکسی، گيجی، تب‌،تهوع‌ و استفراغ‌ میباشد.
نکات قابل توصیه:1 ـ دارو را می توان‌به‌صورت‌ تزريق‌ داخل‌ وريدی تجويز کرد.
2 ـ قبل‌ از استفاده‌ از اين‌ دارو در درمان‌مسموميت‌ با استامينوفن‌ ضروری است‌که‌ محتويات‌ داخل‌ معده‌ تخليه‌ شود.
3 ـ درمان‌ با اين‌ دارو حداکثر ظرف‌ 24ساعت‌ اول‌ پس‌ از مسموميت‌ صورت‌ گيرد.
مصرف در آبستنی:
مصرف در شیردهی:

برچسپ: 
تعداد نمایش ها: 9916
Brand Names: 
Acetylcysteine
Acys-5
Mucomyst-10
Mucomyst-20
دسته دارویی: 
Antidotes

بازگشت به فهرست