مدیریت، سیاست، حقوق، معماری، اقتصاد، بیمه،.. |  آموزش، کاریابی، رایانه، وب،..  |  ورزش، تغذیه، بهداشت حرفه،.. |  پزشکی، اورژانس، دارو، روان،،.. |  مذهب، هنر، تاریخ،... 
RSS
جستجو:
 


حقوق پزشکی | مالیات پزشکان - دکتر شیرین عبادی حقوق پزشکی | مالیات پزشکان - دکتر شیرین عبادی

نظر به این که موضوعات مالیات مبتلا به همه پزشکان بوده و اطلاع بر مقررات آن، گره گشای بسیاری از مشکلات آنان در این رهگذر می باشد، بنا بر این اهم مطالب مربوط به پرداخت مالیات در این فصل به نحو اختصار بیان می گردد:
مالیاتی که پزشک در رابطه با حرفه خود باید به دولت بپردازد بر دو نوع است:
1- مالیات بر درآمد حقوق   2- مالیات بر درآمد مشاغل پزشکی.
حقوق پزشکی | دیوان عدالت اداری - دکتر شیرین عبادی حقوق پزشکی | دیوان عدالت اداری - دکتر شیرین عبادی
حقوق پزشکی | تعزیرات حکومتی امور بهداشتی،درمانی - دکتر شیرین عبادی حقوق پزشکی | تعزیرات حکومتی امور بهداشتی،درمانی - دکتر شیرین عبادی

کتاب حقوق پزشکی - تعزیرات حکومتی امور بهداشتی،درمانی
دکترشیرین عبادی
چاپ دوم،1372،گنج دانش،تهران
ص165-146

در سال 1366 به دنبال اختلاف نظری که بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان بروز کرد کمیسیونی به نام " مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی" تشکیل شد و بر حسب اجازه ولایت فقیه مامور تدوین برخی از قوانین گردید. این کمیسیون بعداً در اصلاحاتی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عمل آمد جزء اصول قانون اساسی گردید.  در جلسه مورخ 23/12/1367، مجمع تشخیص مصلحت نظام قانونی به نام "قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی" را در چهل و چهار ماده تصویب نمود. ماده 44 این قانون مقرر می دارد: "اعمال تعزیرات حکومتی موضوع این قانون مانع اجرای مجازات های قانونی دیگر نخواهد بود". بنا براین با تصویب قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی، مجازات های گفته شده در فصول پیشین از بین نرفته و به قوت قانونی خود باقی است، یعنی اگر جرمی هم در مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام و هم در قوانین دیگر پیش بینی شده باشد، مرتکب آن می بایستی هر دو مجازات را متحمل شود.
بنا و علی هذا و نظر به این که موضوع این کتاب بررسی قوانین و مقررات ناظر به حرفه پزشکی و بحث پیرامون چگونگی اجرای آن ها است لذا "قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی" جهت اطلاع خوانندگان ارجمند عیناً درج گردیده و از بحث و تفسیر آن خودداری می شود.
حقوق پزشکی | تخلفات کیفری - دکتر شیرین عبادی حقوق پزشکی | تخلفات کیفری - دکتر شیرین عبادی
حقوق پزشکی | تخلفات انتظامی - دکتر شیرین عبادی حقوق پزشکی | تخلفات انتظامی - دکتر شیرین عبادی

کتاب حقوق پزشکی - تخلفات انتظامی
دکترشیرین عبادی
چاپ دوم،1372،گنج دانش،تهران
ص128-121

پزشکان و دندان پزشکان و به طور کلی افرادی که عضو نظام پزشکی هستند باید با وجدانی بیدار و آگاه و بر طبق موازین قانونی و اخلاقی، وظایف ناشی از حرفه خود را انجام دهند به نحوی که رفتار آنان باعث جلب اعتماد و احترام مردم نسبت به آنان و جامعه پزشکی گردد.
ارتکاب برخی از اعمال باعث ایجاد مسئولیت انتظامی برای پزشکان می گردد. آیین نامه انتظامی پزشکی موارد تخلفات انتظامی پزشکان را دقیقاً بیان نموده است.
شورای نگهبان در خصوص اعتبار آیین نامه انتظامی پزشکی به شرح زیر اعلام نظر نموده است: "مواد مربوطه به جرایم و مجازات ها و تعقیب دادرسی در صورتی که مقید شود به این که هر طرفی که خود را مظلوم می داند حق دارد به دادگاه های عمومی مراجعه نماید، به اکثریت آرا فقها با موازین شرعی مغایر نمی باشد".
_______________________________________
  مجموعه قوانین سال 1363، صفحه 262، چاپ روزنامه رسمی کشور.
حقوق پزشکی | سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران - دکتر شیرین عبادی حقوق پزشکی | سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران - دکتر شیرین عبادی

کتاب حقوق پزشکی - سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران
دکترشیرین عبادی
چاپ دوم،1372،گنج دانش،تهران
ص120-110

سازمان نظام جمهوری اسلامی ایران، سازمانی است مستقل و دارای شخصیت حقوقی به منظور تحقق بخشیدن به اهداف زیر تشکیل می گردد: 1- تلاش در جهت تحقق بخشیدن به ارزشهای عالیه اسلام در کلیه امور پزشکی 2- تلاش در جهت ارتقاء سطح دانش پزشکی 3- تلاش در جهت حفظ حقوق بیماران در برابر شاغلان حرفه پزشکی 4- حفظ و حمایت از حقوق صنفی شاغلان حرفه پزشکی 5- تلاش در جهت پیشبرد و اصلاح امور پزشکی 6- تلاش در جهت همکاری هر چه بیشتر شاغلین حرف پزشکی با دستگاه های اجرایی دولتی در رفع محرومیت های بهداشتی، درمانی 7- تلاش در جهت حسن اجرای موازین و مقررات و قوانین مربوط به امور پزشکی.
حقوق پزشکی | طرح خدمات پزشکان و پیراپزشکان در داخل کشو ر - دکتر شیرین عبادی حقوق پزشکی | طرح خدمات پزشکان و پیراپزشکان در داخل کشو ر - دکتر شیرین عبادی

کتاب حقوق پزشکی - طرح خدمات پزشکان و پیراپزشکان در داخل کشو ر
دکترشیرین عبادی
چاپ دوم،1372،گنج دانش،تهران
ص109-95

کمبود کادر پزشکی، درمانی در شهرستان ها و بخش ها و روستاهای دور افتاده و تراکم فارغ التحصیلان این رشته ها در تهران و مراکز استان ها همواره باعث ایجاد اختلال در امر بهداشتی و درمانی مناطق محروم و نیازمند کشور می گردید جهت رفع این معضل در اردیبهشت ماه سال 1367 قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و به موجب آن فارغ التحصیلان رشته های پزشکی و پیراپزشکی مکلف گردیدند که سال های اولیه خدمت خود را، خارج از تهران و در شهرهای دور افتاده انجام دهند تا به این وسیله قسمتی از دین خود را به جامعه ادا نمایند.
حقوق پزشکی | لزوم باز آموزی و نو آموزی جامعه پزشکی کشور - دکتر شیرین عبادی حقوق پزشکی | لزوم باز آموزی و نو آموزی جامعه پزشکی کشور - دکتر شیرین عبادی

کتاب حقوق پزشکی - لزوم باز آموزی و نو آموزی جامعه پزشکی کشور
دکترشیرین عبادی
چاپ دوم،1372،گنج دانش،تهران
ص102-95

چون حرفه طبابت با جان انسان ها سرو کار دارد، کوچک ترین خطایی عواقب سوء مهمی را در بر دارد.
پزشک باید در جریان آخرین تحقیقات و تتبعات پزشکی قرار دار گرفته و به دانسته ها و آموخته های خود اکتفا نکند.
جهت افزایش سطح آگاهیهای علمی، عملی و فنی و ارتقاء سطح مهارت های حرفه ای صاحبان مشاغل پزشکی، در تاریخ 22/7/1369 قانون " لزوم باز آموزی و نو آموزی جامعه پزشکی کشور و ارتقاء سطح دانش پزشکی آنها " برای مدت پنج سال و به طور آزمایشی، به تصویب کمیسیون بهداری و بهزیستی مجلس شورای اسلامی رسید. ماده اول قانون فوق الذکر چنین مقرر می دارد:" از تاریخ تصویب این قانون به منظور ارتقاء
سطح دانش جامعه پزشکی کشور وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است هر پنج سال یک بار نسبت به بازآموزی و نو آموزی جامعه پزشکی کشور (پزشک، دندان پزشک، دکتر داروساز، دکتر حرفه ای و متخصص علوم  آزمایشگاهی تشخیص طبی و دکترای علوم بهداشتی) با همکاری سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، اقدام نماید".
مدت شرکت افراد فوق الذکر در دوره های تئوری و عملی بازآموزی و نوآموزی علوم پزشکی جزو سوابق خدمتی آنها محسوب می گردد.
حقوق پزشکی | امراضی که پزشک مکلف است آنها را گزارش کند - دکتر شیرین عبادی حقوق پزشکی | امراضی که پزشک مکلف است آنها را گزارش کند - دکتر شیرین عبادی

کتاب حقوق پزشکی - امراضی که پزشک مکلف است آنها را گزارش کند
دکترشیرین عبادی
چاپ دوم،1372،گنج دانش،تهران
ص94-89

برخی از امراض به علت اهمیتی که دارند می بایستی تحت کنترل قرار گیرند و به این جهت کلیه اطبا مکلف
هستند به محض مشاهده علایم بیماری، مراتب را به مراکزی که وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی تعیین می کند، گزارش نمایند تا در آن مراکز در مورد علل پیدایش بیماری و طرز جلوگیری از سرایت آن به سایر افراد جامعه تحقیقاتی به عمل آید.
حقوق پزشکی | تسکین و درمان با مواد افیونی - دکتر شیرین عبادی حقوق پزشکی | تسکین و درمان با مواد افیونی - دکتر شیرین عبادی

کتاب حقوق پزشکی - تسکین و درمان با مواد افیونی
دکترشیرین عبادی
چاپ دوم،1372،گنج دانش،تهران
ص88-85

خرید و فروش و استعمال تریاک قانونا ممنوع است و برای متخلفین مجازات هایی در نظر گرفته شده است اما چون از تریاک برای مصارف  طبی نیز می توان استفاده کرد لذا تحت شرایطی مقنن اجازه مصرف داده است .
حقوق پزشکی | خودداری از کمک به افراد در معرض خطر جانی - دکتر شیرین عبادی حقوق پزشکی | خودداری از کمک به افراد در معرض خطر جانی - دکتر شیرین عبادی

کتاب حقوق پزشکی - خودداری از کمک به مصدومین و افراد در معرض خطر جانی
دکترشیرین عبادی
چاپ دوم،1372،گنج دانش،تهران
ص21-3

در سال 1354 ماده واحده ای به نام " قانون خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی" به تصویب رسید که می توان آن را از اخلاقی ترین قوانین ایران دانست زیرا به موجب قانون مذکور هر گاه فردی در معرض خطر جانی باشد دیگران مکلف هستند به وی کمک نمایند و اگر به این وظیفه وجدانی خویش عمل  نکنند قانون آنان را به این خاطر مجازات خواهد کرد .
بند 1 ماده واحده فوق الذکر مقرر می دارد : " هر کس شخصی یا اشخاصی را در معرض جانی مشاهده کند و بتواند با اقدام فوری خود یا کمک طلبیدن از دیگران یا اعلام فوری به مراجع یا مقامات صلاحیت دار از وقوع خطر یا تشدید نتیجه آن جلوگیری کند ، بدون آن که با این اقدام خطری متوجه خود او یا دیگران شود با وجود استمداد یا دلالت اوضاع و احوال بر ضرورت کمک ، از اقدام به این امر خودداری کند به حبس تا یک سال و یا جزای نقدی تا 50 هزار ریال محکوم خواهد شد..."
حقوق پزشکی | اجاره محل کار - دکتر شیرین عبادی حقوق پزشکی | اجاره محل کار - دکتر شیرین عبادی

کتاب حقوق پزشکی - اجاره محل کار
دکترشیرین عبادی
چاپ دوم،1372،گنج دانش،تهران
ص71-59

چون اماکن پزشکی از قبیل مطب، داروخانه، آزمایشگاه و .... معمولاً در ساختمان های استیجاری تاسیس می شود و از این جهت اغلب اطبا، حداقل در سال های اولیه طبابت، با قانون روابط موجر و  برخورد دارند، بنابراین شرح مختصری از قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 ذیلاً بیان می گردد و یادآور
می شود آن چه که دراین فصل گفته خواهد شد صرفاً ناظر به اماکن تجاری بوده و زمانی مصداق میابد که محلی برای مطب اجاره شود.
حقوق پزشکی | درمانگاه و پلی کلینیک - دکتر شیرین عبادی حقوق پزشکی | درمانگاه و پلی کلینیک - دکتر شیرین عبادی

کتاب حقوق پزشکی - درمانگاه و پلی کلینیک
دکترشیرین عبادی
چاپ دوم،1372،گنج دانش،تهران
ص44-38

درمانگاه و پلی کلینیک ممکن است ضمیمه بیمارستان یا زایشگاه یا آسایشگاه یا تیمارستان یا موسسات مشابه آن بوده و یا به طور مستقل عمل کرده و ضمیمه موسسه پزشکی دیگری نباشد و به هر حال مقررات مربوط به اداره و تاسیس آن در هر دو حالت تفاوتی ندارد.
حقوق پزشکی | مطب - دکتر شیرین عبادی حقوق پزشکی | مطب - دکتر شیرین عبادی
حقوق پزشکی | کليات حقوق - دکتر شیرین عبادی حقوق پزشکی | کليات حقوق - دکتر شیرین عبادی

کتاب حقوق پزشکی - کلیات حقوق
دکترشیرین عبادی
چاپ دوم،1372،گنج دانش،تهران
ص21-3

هر چند موضوع این کتاب، بحث و بررسی پیرامون قوانین و مقررات است که ناظر به حرفه خاصی (پزشکی) است و از همین رو "حقوق پزشکی" نامیده شده است، اما قبل از ورود به مباحث اصلی کتاب، ناگزیر از تعریف حقوق و بیان مبنا و اوصاف قواعد حقوقی .... بوده و به این جهت در این فصل مباحثی از "کلیات حقوق" به اختصار بیان می گردد.
تأثیر آموزش دانشجویان دندان پزشکی در شاخص نیاز درمانی ارتدنسی تأثیر آموزش دانشجویان دندان پزشکی در شاخص نیاز درمانی ارتدنسی


مدیریت، سیاست، حقوق، معماری، اقتصاد، بیمه،...
آموزش، کاریابی، رایانه، وب،...
ورزش، تغذیه، بهداشت حرفه،...
پزشکی، اورژانس، دارو، روان،،...
مذهب، هنر، تاریخ،...