تعریف انواع گردهمایی های حرفه ای


برگزار کننده: انجمن جراحان دهان، فک و صورت ایرانکنگره 4 ایمپلنت خلیج فارس اولین کنگره ایمپلنت خلیج فارساولین کنگره ایمپلنت خلیج فارس
کنگره 4 ایمپلنت خلیح فارس
کنگره 2 ایمپلنت خلیج فارسکنگره 1 ایمپلنت خلیج فارس

برگزار کننده: انجمن دندان پزشکان عمومی ایران
کنگره 5 ایمپلنت انجمن دندان پزشکان عمومی ایران همایش 4 ایمپلنتهمایش های دندانپزشکی ایرانیانکنگره انجمن دندانپزشکان عمومیکنگره انجمن دندانپزشکان عمومی
کنگره 5 ایمپلنتکنگره 4 ایمپلنتکنگره 3 ایمپلنتکنگره 2 ایمپلنتکنگره 1 ایمپلنت

ایمپلنتولوژی icoiاولین کنگره خاورمیانه ای ایمپلنتولوژی icoi سومین کنگره بین المللی ایمپلنتولوژی ICOI کنگره دوم ایمپلنتولوژی icoiکنگره دوم ایمپلنتولوژی icoi
کنگره 1 خاورمیانه icoiکنگره 3 icoiکنگره 2 icoiکنگره 1 icoi


برای ارسال هرگونه اطلاعات خود لطفاً برای ایردن پیام بفرستید.
خانه ایردن: تهران. میدان ونک. ابتدای برزیل. نبش نیلو چهارده. شماره 14 . کدپستی 1435685943 - info@irden.com