تعریف انواع گردهمایی های حرفه ای


کنگره های انجمن جراحان دهان، فک و صورت ایران

کنگره 12 انجمن جراحان دهان، فک و صورت ایران کنگره 11 انجمن جراحان دهان، فک و صورتsurgery_7.jpgsurgery_6.jpg

کنگره 12
کنگره 11
کنگره 7 کنگره 6 

surgery_5.jpgsurgery_4.jpgsurgery_3.jpgهمایش های دندانپزشکی ایرانیانهمایش های دندانپزشکی ایرانیان
کنگره 5کنگره 4کنگره 3
کنگره 2کنگره 1

کنگره 4 ایمپلنت خلیج فارساولین کنگره ایمپلنت خلیج فارساولین کنگره ایمپلنت خلیج فارس
کنگره 4 ایمپلنت خلیج فارسکنگره 2 ایمپلنت خلیج فارسکنگره 1 ایمپلنت خلیج فارس

برای ارسال هرگونه اطلاعات خود لطفاً برای ایردن پیام بفرستید.
خانه ایردن: تهران. میدان ونک. ابتدای برزیل. نبش نیلو چهارده. شماره 14 . کدپستی 1435685943 - info@irden.ir