تعریف انواع گردهمایی های حرفه ای

کنگره های انجمن رادیولوژیست های دهان، فک و صورت ایران

همایش های دندانپزشکی ایرانیان همایش های دندانپزشکی ایرانیانکنگره 3 انجمن رادیولوژیست های دهان، فک و صورتکنگره 2 انجمن رادیولوژیست های دهان، فک و صورتکنگره 1 انجمن رادیولوژیست های دهان، فک و صورت

کنگره 5
کنگره 4کنگره 3کنگره 2
کنگره 1
هفتمین کنگره انجمن رادیولوژی دهان، فک و صورت ایرانکنگره 6 انجمن رادیولوژی دهان، فک وصورت ایران
کنگره 7کنگره 6

برای ارسال هرگونه اطلاعات خود لطفاً برای ایردن پیام بفرستید.