تعریف انواع گردهمایی های حرفه ای

کنگره های دستیاران تخصصی

کنگره 2 دستیاران تخصصی

کنگره 2 دستیاری
1388


کنگره های دانشجویان دندان پزشکیسمینار 12 دانشجوییسمینار 11 دانشجوییسمینار 9 دانشجویی


سمینار 12 دانشجویی
1389

سمینار 11 دانشجویی
1388
سمینار 9 دانشجویی
1386کنگره های دندان پزشکی دانشکده آزاد

چهارمین کنگره دندان پزشکی دانشکده دندان پزشکی آزاد


 

کنگره 4 دندان پزشکی دانشگاه آزاد
1393کنگره های دانشجویان پروتزهای دندانی
کنگره 1 دانشجویان پروتزهای دندانی
سمینار دانشجویی پروتز
1392