از صاحبان نشریاتی که محتویاتی در زمینه دندان پزشکی دارند دعوت می شود ضمن ارسال نسخه ای از نشریه خود به آدرس ایردن*، امکان معرفی، تبلیغ و نقد آن را فراهم نمایند. برای ارسال پیام به ایردن، لطفاً اینجا کلیک کنید.

روزنامه اعتماد | نشریه

روزنامه اعتماد | نشریه

روزنامه سیاسی اجتماعی فرهنگی ایران که در مدت انتشار خود در صفحه پزشکی خود مقالاتی در حوزه دندان‌پزشکی برای مخاطب عام منتشر می کرد و یک ستون هفتگی برای پرسش و پاسخ دندان‌پزشکی داشت. روزنامه اعتماد در سال88 توقیف شد

Tags: اعتماد، روزنامه
تعداد نمایش ها: 2230
زبان:  فارسی
موضوع نشریه:  سیاسی
فرهنگی
اجتماعی
ترتیب انتشار:  روزنامه
روش انتشار:  چاپی Paper
امتیاز بازآموزی:  ندارد
سطح مطالب:  عموم مردم
وضعیت فعلی:  غیرفعال
ارتباط موضوعی با دندان پزشکی:  مطالب موردی دندان پزشکی

بازگشت به فهرست

* info@irden.ir