از صاحبان نشریاتی که محتویاتی در زمینه دندان پزشکی دارند دعوت می شود ضمن ارسال نسخه ای از نشریه خود به آدرس ایردن*، امکان معرفی، تبلیغ و نقد آن را فراهم نمایند. برای ارسال پیام به ایردن، لطفاً اینجا کلیک کنید.

روزنامه جام‌جم | نشریه

روزنامه جام‌جم | نشریه

روزنامه سیاسی اجتماعی فرهنگی که در صفحات داخلی خود مقالات اموزشی دندان‌پزشکی برای مخاطب عام دارد و هر از گاهی گزارش‌های صنفی نیز در این حوزه منتشر می‌کند

Tags: جام جم، روزنامه
تعداد نمایش ها: 2469
زبان:  فارسی
موضوع نشریه:  سیاسی
فرهنگی
اجتماعی
شروع انتشار:  1378
ترتیب انتشار:  روزنامه
روش انتشار:  چاپی Paper
دیژیتال Digital
امتیاز بازآموزی:  ندارد
سطح مطالب:  عموم مردم
وضعیت فعلی:  فعال
ارتباط موضوعی با دندان پزشکی:  مطالب موردی دندان پزشکی

بازگشت به فهرست

* info@irden.ir