icon100.jpg
کانون دندانپزشکان ایران
Iranian Dentists Center
تاریخچه:
با وجود ادامه کار سندیکا، در سال 1329 کانون دندان پزشکان ایران توسط هیات موسسی متشکل از دکتر فریدون فرزین- دکتر حسین نواب- دکتر موسی باکی هاشمی- دکتر شمس الدین تابش- دکتر قاسم نیک نژاد- دکتر اسدالله آشتیانی و دکتر منصور احتشامی به ریاست دکتر فرزین تشکیل شد.
پس از تاسیس کانون، گروه دندان پزشکان جوان جذب آن شدند، استعفاها از سندیکا و پیوستن به کانون شروع شد ولی روش دکتر فرزین این نبود که با همکاران دانشگاهی خود در سندیکا مقابله کند و پیوسته سعی داشت راه همکاری با سندیکا را باز بگذارد و بر همین اساس در طول سال هایی که هر دو جمعیت فعالیت همزمان ولی جداگانه داشتند، مکاتباتی بین آنها رد و بدل شد که دلیل حسن نیت گردانندگان کانون بود و بالاخره وقتی که سندیکا پیشنهادات کانون را برای تغییرات در سیستم کار و تشکیلات پذیرفت، اعضای کانون به سندیکا پیوستند و در انتشار مجله دندان پزشکی و امور مختلف، به هیات رئیسه آن جمعیت کمک موثر نمودند.
برای اطلاع خوانندگان گرامی متن دو نامه کانون به سندیکا از سندیکا از شماره5 سال اول مجله کانون مورخ خرداد ماه1331 و شماره10 همان مجله مورخ آبان ماه1331 ذیلاٌ نقل می شود:
اینک که سندیکای دندان پزشکان ایران نهمین سال تأسیس خود را آغاز می کند و طبق معمول سنواتی، انتخابات هیأت رئیسه خود را تجدید می نماید کانون دندان پزشکان ایران لازم می داند به پیروی از مرام خود به منظور ایجاد یک تحول در وضعیت فعلی دندان پزشکی نکاتی چند را به یک یک هم کاران محترم یادآور شود و از ایشان به خواهد که در راه بهبود وضع فعلی گام بردارند.
سال گذشته در همین موقع ما در جلسه عمومی سندیکای دندان پزشکان مطالبی اصلاحی معروض داشتیم و سندیکای دندان پزشکان را به اتخاذ روشی که بر خلاف سنوات گذشته سودی نصیب هم کاران و صنف دندان پزشکی به نماید دعوت کردیم متأسفانه پیشنهادهای ما بلااثر ماند و همان طور که کارگردانان سندیکا منظور داشتند باز صحنه های گذشته را تکرار کردند و عملاٌ مشاهده کردیم که درظرف این یک سال نیز نتیجه ای عاید دندان پزشکان نشد و نواقص و معایب به صورت سابق خود باقی است.
کانون دندان پزشکان ایران که در حقیقت در اثر بی اعتنائی و عدم توجه کارگردانان سندیکای دندان پزشکان نسبت به نیات و نظرات اصلاح طلبانه ما به وجود آمد با اعضاء خود در ظرف این مدت کم سعی کرد با مشکلات فعلی مبارزه نماید و موانع حساس و مهم را از سر راه بردارد.
خوشوقتیم که در اجرای نیات خود تا حدی موفقیت حاصل کردیم و ضمن ایجاد فعالیت های صنفی در شهرستان ها، هم کاری و تشریک مساعی با هم کاران شهرستانی، ایجاد شرکت سهامی برای تهیه و فروش لوازم خوب و مناسب قیمت دندان پزشکی، نشر مرتب یک مجله علمی و یاد آوری رویه ها غلط بعضی از هم کاران به علت رقابت، سبب شدیم که سندیکای دندان پزشکان نیز یکی دو قدم به جلو بر دارد ولی با وجود این باید اقرار کنیم که مبارزه ما بایستی به صورت دامنه دارتر و به شدت ادامه داشته باشد زیرا نواقص زیاد و موانع نیز بسیار است.
ما سال گذشته در جلسه عمومی سندیکا پیشنهاد کردیم که: موقعیت اجتماعی، برنامه کار و تشکیلات صنفی دندان پزشکان از دندان سازان تفکیک گردد، سندیکا فقط از دکترهای دندان پزشک تشکیل شود و در غیر این صورت جمعیتی وابسته به سندیکا تشکیل شود که فقط دندان سازان مجاز، در آن عضویت داشته باشند، فعالیتی شروع شود که دندان سازان قاچاق دستشان کوتاه گرددو از حدود خود تجاوز ننمایند، سندیکا بار دیگر برای استیفای حقوق دندان پزشکان در نزد مقامات مسئول و صلاحیت دار اقدامات لازم به عمل آورد، میزان آبرومندی برای حداقل حق العلاج دندان پزشکان تعیین گردد تا دربیمارستان ها و بنگاه ها رسمی(از قبیل بیمه و کارخانه جات) کسی نتواند از آن میزان حق العلاج، و پائین تر تعیین نماید، وسیله تجدیدنظر درآئین نامه های گمرکی مربوط به لوازم دندان پزشکی فراهم شود و مراکزی برای فروش اجناس دندان پزشکی مرغوب و به نرخ عادلانه ایجاد گردد و تا دندان پزشکان دچار اجحافات چند نفر سود پرست نباشد، حدود اختیارات قانونی یک دندان ساز( کسی که شغلش فقط ساختن دندان مصنوعی است) تعیین شود، رابطه علمی و فنی بین تمام دندان پزشکان مملکت فراهم گردد، نوشته جات و عناوین روی تابلوی تمام دندان پزشکان مورد رسیدگی قرار گیرد و با مدارک اصلی و حقیقی ایشان تطبیق گردد و از اجحافات که بعضی دندان پزشکان نسبت به بیماران خود روا می دارند جلوگیری به عمل می آید.
تصدیق خواهید کرد که در اجرای نظریات اصلاحی فوق نه تنها موفقیتی نصیب سندیکا نشده بلکه کوچک ترین قدمی هم در آن راه هم برداشته نشده است. همان طور که اشاره شد کانون دندان پزشکان ایران اصول فوق را به جز آن قسمت که مربوط به امور داخلی سندیکای دندان پزشکان است، برنامه کار خود قرار داده است و در ظرف این مدت کم قدم هایی به جلو برداشته است. به همین مناسبت از هم کارانی که در سندیکا عضویت دارند انتظار داریم حال که سندیکای دندان پزشکان سال نوی را آغاز می کند از هیأت رئیسه جدید خود بخواهد که در اجرای نظریات فوق بیش از پیش کوشا باشند. شاید با فعالیت هایی که در این زمینه از طرف کانون دندان پزشکان ایران انجام می شود قسمتی از مشکلات فعلی مرتفع گردد.

نامه دیگر مورخ11/8/31
هیأت رئیسه محترم سندیکای دندان پزشکان ایران
به طوری که خاطرآقایان مستحضر است در اردیبهشت1330 عده ای از دکترهای دندان پزشک که طالب بهبود وضع فعلی دندان پزشکی در کشور بودند از جلسه همگانی سندیکا استفاده کرده و پیشنهاداتی اصلاحی به مجمع ارائه دادند. انتظار می رفت که اظهارات این آقایان مورد قبول واقع شود و با به کار بستن آن پیشنهادات نتایج مطلوبی عاید صنف گردد. متأسفانه با زمینه سازی قبلی عده معدودی که شاید منافع شان در خطر می افتاد نتیجه مطلوب عاید نگشت. ناچار این آقایان جمعیتی جداگانه به نام(کانون دندان پزشکان ایران) تشکیل دادند. و دست به فعالیت زدند و تا جای که که قدرت داشتند به رفع نواقص صنفی پرداختند. نیاز به تذکر نیست که این جمعیت در ظرف این مدت کوتاه فعالیت های زیاد ابراز داشت و در اثر جدیت و کوشش خود به این موفقیت هایی نیز نایل آمد و هنوز هم به فعالیت خود ادامه می دهد.
کانون دندان پزشکان از مجاهدتی که به کار برده و می برد بی نهایت خوشنود و سرافراز است زیرا اعمال مثبت این کانون نه فقط عده ای از هم کاران خوش قریحه را در مرکز و شهرستان ها به روش صحیح صنفی و فعالیت مفید حرفه ای تشویق نمود بلکه تا اندازه ای سبب شد که سندیکای دندان پزشکان ایران نیز از حال رکود خارج گردد.
در اغلب ممالک مترقی حس رقابت باعث ترقی تشکیلات مختلف می گردد و ایجاد این حس برای پیشرفت امور ضروری شناخته می شود ولی متأسفانه مثل اینکه در کشور ما رقابت به معنای واقعی اگر هم وجود داشته باشد در نظر افراد به کارشکنی و تخریب تعبیـر می گردد. به طوری که اخیراٌ استنباط نموده ایم دسته ثالثی هم خود را صرف این نموده اند که در مورد رقابت کانون و سندیکا تعبیـرات سوء به عمل می آورد که عملیلات این دو دسته به نتیجه مثبت منتهی نگردد.
اعضاء کانون دندان پزشکان رقابت به معنای واقعی را بین دو جمعیت و حتی بین اقلیت و اکثریت یک جمعیت مفید می دانند و گذشته از این که هرگز در صدد کارشکنی برای سندیکا بر نیامده اند وجود سندیکا و فعالیت های صنفی آن را ضروری می دانند تنها ایراد، این است که وقتی سندیکای دندان پزشکان یک مرجع صلاحیت دار دندان پزشکی شناخته شده و از طرف عده زیادی از هم کاران عزیز ما اختیاراتی کسب کرده چرا از قدرت و صلاحیت خود استفاده می نماید و در انجام کارهای لازم اهمال می کند؟
مسلم است چنان چه سندیکای دندان پزشکان واقعاً با عزمی راسخ و خلوص نیت تصمیم به انجام کارهای مفید بگیرد و نواقصی را که در برنامه عملی و مواد اساس نامه خود دارد مرتفع سازد کانون دندان پزشکان دیگر موجبی نمی بیند که با آن عده رفقای علاقه مندی که در سندیکا دارد همکاری و فعالیت مشترک نداشته باشد.
این حقیقت را ما در جلسه اردیبهشت1330 اظهار داشتیم و در اردیبهشت1331 نیز هنگام تجدید انتخاب هیأت رئیسه سندیکا مجدداً با انتشار بیانیه تایید کردیم و اینک نیز که به قرار اطلاع هیأت رئیسه سندیکا تصمیم دارد برنامه جدیدی برای خود تعیین کند و حتی به همین منظور از اعضاء خود دعوت کرده است که پیشنهادات اصلاحی خود را در مورد برنامه عمل و مواد اساس نامه به هیأت رئیسه سندیکا ارسال دارند ما نیز با این که فعلاً عضو سندیکا نیستم بار دیگر برای ابراز حسن نیت و علاقه مندی زیاد خود به رفع نواقص صنفی از هیإت رئیسه سندیکا خواهش می کنیم پیشنهادات اصلاحی ما را که در سال گذشته ارائه دادیم به دقت بررسی کرده و در معرض اظهار نظر عموم اعضاء سیکا قرار دهند شاید با تصویب و قبول آن ها سندیکا به صورتی در آید که به تواند در رفع نواقص صنفی توفیق حاصل کند.
در ضمن گذشته از پیشنهادهای سال گذشته برای این که وظایف سندیکا به نحو بهتر و شایسته تر پیشرفت نماید کانون دندان پزشکان ایران پیشنهاد می دهد کمیسیون هایی تشکیل و وظایف هر کمیسیون تعیین گردد تا به این ترتیب کارها تقسیم شده و عده ی بیشتری با هیأت رئیسه هم کاری نمایند.
تعداد این کمیسیون ها بسته به احتیاج روز متغیر است و فعلاً به نظر می رسد که حداقل سه کمیسیون
به اسامی کمیسیون انتشارات و تبلیغات، کمیسیون مالی و کمیسیون بازرسی مورد نیاز باشد.
( در ادامه نامه، وظایف کمیسیون ها توضیح داده شده که از درج آن خودداری می شود و نامه با جملات زیر پایان می یابد).
چون صحبت از برنامه و تغییر مواد اساس نامه سندیکا است کانون دندان پزشکان وارد شدن در خصوصیات و نقایص دیگر سندیکا را ضروری نمی داند و فقط به ذکر این نکته اکتفا نمی کند که چنان چه پیشنهادهای ما مورد مطالعه و تصویب قرار گیرد و در ضمن از تبانی و زمینه سازی اعضایی که صلاحیت عضویت در هیأت رئیسه را ندارد جلوگیری به عمل آید کانون دندان پزشکان دیگر موجبی برای عدم هم کاری با سندیکا نمی بیند و در آن صورت ممکن است با اعضا فعلی کانون و حتی اعضاء فعلی کانون به عضویت سندیکا نیز در آیند.
با تقدیم احترام
کانون دندان پزشکان ایران
سندیکا تحت تأثیر صراحت گفتار و صداقت عمل کانون و پیشنهادات مثبتی که ارائه شده بود بالاخره پس از بحث هائی که بین هیأت رئیسه و اعضاء خود داشت تصمیم به قبول نظرات کانون گرفت و در جلسه عمومی مورخ15/9/31 به این تصمیم رسمیت بخشید و متعاقبا کانون هم به قول خود وفا کرد و اعضاء متفقاً به سندیکا پیوستند. مجله کانون هم انتشار خود را متوقف نمود و مجله دندان پزشکی ارگان سندیکا با هم کاری نزدیک کانون منتشر شد و این وضع مدت18 ماه ادامه داشت و چون مجله دندان پزشکی به طور منظم منتشر نمی شد، نامه کانون مجدداً انتشار خود را از اردیبهشت ماه1332 از سر گرفت.
در جلسه عمومی سندیکا دندان پزشکان ایران مورخ15/9/31 که به منظور تغییر چند ماده از اساس نامه تشکیل شده بود پیشنهادهایی زیر مورد تصویب قرار گرفت و موافقت شد که در اساس نامه منظور گردد.
1- سندیکای دندان پزشکان ایران از یک هیأت اصلی و چند جمعیت وابسته تشکیل می گردد.
تبصره1: دکترهای دندان پزشک اعضاء هیأت اصلی را تشکیل می دهند.
تبصره2: جمعیت های وابسته عبارتند از جعیت مخصوص دندان پزشکان مقیم شهرستان ها و جمعیت مخصوص دانشجویان سال آخر که هر کدام تحت آئین نامه مخصوصی که بعداً تهیه و به تصویب خواهد رسید زیر نظر سندیکا اداره خواهند شد.
تبصره3: زمانی که تعداد اعضاء هر کدام از جمعیت های وابسته بالغ بر12 نفر گردید آن جمعیت می تواند یک نفر را از بین خود با رأی مخفی انتخاب نموده و به عنوان عضو رابط به هیأت رئیسه شرکت نماید.
2- اعضاء هیأت رئیسه سندیکای دندان پزشکان ایران از7 نفر به11 افزایش می یابد.
عصر روز چهارشنبه26/9/31 جلسه عمومی سندیکای دندان پزشکان ایران به منظور انتخاب اعضاء هیأت رئیسه در محل سندیکا تشکیل گردید. چون در جلسه عمومی قبل عده اعضاء هیأت رئیسه از7 نفر به11 نفر افزایش داده شده بود در این جلسه بنا به پیشنهاد چند نفر از آقایان اعضاء موافقت شد سمت11 نفر عضو هیأت رئیسه به ترتیب زیر تعیین گردد:
یک نفر رئیس
دو نفر نایب رئیس
دو نفر منشی
یک نفر رئیس کمیسیون انتشارات و تبلیغات
یک نفر رئیس کمیسیون بازرسی
یک نفر رئیس کمیسیون مالی
سه نفر مشاور

منبع: تاریخ دندان پزشکی ایران 1313تا 1383