icon100.jpg
سندیکای دندانپزشکان ایران
Iranian Dentists Syndicate
تاریخچه:
بعد از تحولاتی که در امر آموزش عالی پیش آمد و در سال 1318 منجر به تشکیل دانشکده دندانسازی و سپس دندان پزشکی شد دکتر محسن سیاح که فردی تشکیلاتی بود عملاً دانشکده را که مقر ریاستش بود، ستاد تصمیم گیری در امور مربوط به این رشته اعم از آموزشی و حرفه ای قرار داد. دعوت اولیه جهت تشکیل یک جمعیت صنفی از طرف دکتر سیاح در آبان ماه 1322 انجام شد و این جلسه در دانشکده دندان پزشکی تهران تشکیل گردید و پس از آن سندیکای دندان پزشکان ایران در مهر ماه 1323 تحت شماره 32 به ثبت رسید و رسمیت یافت.
ریاست سندیکا به عهده دکتر محسن سیاح گذاشته شد و از آنجا که سندیکا و دانشکده به شدت تحت نفوذ او بود افرادی هم که غیر از او در این دو مرکز حرفه ای و علمی سمت ریاست را بنا به مصلحتی احراز می کردند تابع نظرات دکتر سیاح بودند.
رؤسای سندیکا در دوران فعالیت این جمعیت عبارت بوده اند از:
دکتر محسن سیاح- دکتر محمود سیاسی- دکتر احمد دیبا- دکتر جعفر قدسی

منبع: تاریخ دندان پزشکی ایران 1313تا 1383